Algemene Voorwaarden Bruidsboeket & Zo Januari 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bruidsboeket & Zo geleverde producten en/of diensten.

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-Bruidsboeket & Zo: de bloemist handelend op deze website cq offerte en waarvan de contactgegevens op deze website cq offerte staan.
-Klant: een zakelijke afnemer of consument die gebruik maakt van de producten en/of diensten die via Bruidsboeket & Zo zijn besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Bruidsboeket & Zo aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Na schriftelijke bevestiging van de klant en/of uitvoering van de betaling door de klant, accepteert deze de algemene voorwaarden en ontstaat een bindende koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen door of namens Bruidsboeket & Zo op alle media-vormen (zowel digitaal als gedrukt) zijn geheel vrijblijvend en voor Bruidsboeket & Zo op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bruidsboeket & Zo accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

Artikel 4 Overmacht en Annulering
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Bruidsboeket & Zo dit de klant zo snel mogelijk per telefoon - met bevestiging per e-mail of direct per e-mail berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Bruidsboeket & Zo kan in geval van overmacht - na communicatie hierover met de klant - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, extreme weersomstandigheden, geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen en storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen of leveringen stagneren.
Bruidsboeket & Zo behoudt zich het recht voor om opdrachten te annuleren als Bruidsboeket & Zo door overmacht – zijnde familieomstandigheden, ziekte of andere medische onvoorziene omstandigheden – zich daartoe gedwongen waant. Bruidsboeket & Zo zal dan haar uiterste best doen om naar een passende oplossing op zoek te gaan.

Artikel 5 Levering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden door Bruidsboeket & Zo, of via een lokale bloemist, tenzij anders is bepaald. Bruidsboeket & Zo zal zich naar beste vermogen inspannen om de klant te adviseren in het gebruik van haar producten en diensten.
2. Er wordt gestreefd naar zo gelijkend mogelijk bruidswerk zoals in de offerte cq overeenkomst is beschreven. Bruidswerk zal echter kunnen afwijken van getoonde foto’s op de website, o.a. gezien het feit dat het over het algemeen natuurproducten zal betreffen. Het geeft de klant niet het recht om in aanmerking te komen voor creditering van de overeenkomst. Daarnaast behoudt Bruidsboeket & Zo zich het recht voor om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp en/of keuze van de producten met als doel om de kwaliteitsstandaard te waarborgen.
3. Bruidsboeket & Zo behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Uiteraard zal Bruidsboeket & Zo zich inspannen om de klant te herinneren aan eventuele openstaande facturen. Bruidsboeket & Zo is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren ten gevolge van uitgebleven betalingen.
4. Bruidsboeket & Zo spant zich in om de bestelling zo goed mogelijk te overhandigen cq af te leveren op de overeengekomen locatie.
5. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Bruidsboeket & Zo zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de klant zou aantonen dat aan Bruidsboeket & Zo opzet of grove schuld te verwijten valt.
6. Overeengekomen indicatieve leveringstijden zal door Bruidsboeket & Zo zoveel mogelijk in acht worden genomen. Onverhoopte overschrijding daarvan maakt Bruidsboeket & Zo niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Wanneer de levering van bruidswerk later dan 1 uur wordt bezorgd dan overeengekomen – waarbij de klant bij het afspreken van het tijdstip van levering rekening houdt met een redelijke marge tussen ontvangst van het bruidswerk en gebruik van het bruidswerk - zal Bruidsboeket & Zo besluiten de verzendkosten aan de klant te vergoeden. Met uitzondering van de in artikel 4 (Overmacht en Annulering) genoemde omstandigheden. Vertraging van 3 of meer dagen in de levering van zijden bruidswerk geeft de klant niet het recht de opdracht te annuleren of in aanmerking te komen voor creditering van verzendkosten tenzij de huwelijksdatum of moment van aanvang reis van de klant naar trouwlocatie wordt overschreden.
7. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het bruidswerk en/of gehuurde producten aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bruidsboeket & Zo daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 uur na de aflevering of ontvangst van het bruidswerk telefonisch en onderbouwd in kennis te stellen.
8. De bestelling wordt uitgevoerd conform verzoek van de klant, deze dient zelf ervan verzekerd te zijn dat het opgegeven bezorgadres correct is en dat het bruidswerk in ontvangst genomen kan worden. Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet op het bezorgadres de bestelling – indien mogelijk - bij één van de buren zal worden afgegeven. Indien de klant of diens representant niet thuis is én buren niet in staat zijn cq dan wel niet aanwezig zijn om het bruidswerk in ontvangst te nemen, ligt de verantwoordelijkheid voor het alsnog in ontvangst nemen van het bruidswerk bij de klant. Deze dient hiertoe zelf contact op te nemen met Bruidsboeket & Zo. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe kosteloze levering of het annuleren van de bestelling.
9. Bruidsboeket & Zo is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de klant. Uiteraard zal Bruidsboeket & Zo zich maximaal inspannen om de bestelling naar wens te leveren.

10. Eigendom van de bestelling en/of de verantwoordelijkheid over een gehuurd product, gaat over van Bruidsboeket & Zo naar de klant zodra de overdracht plaats heeft gevonden incluis de onder (artikel 5 Levering) punt 8. genoemde situaties.
11. Het op eigen gelegenheid ophalen en vervoeren of doen vervoeren van door Bruidsboeket & Zo geleverde en/of gehuurde producten komt voor rekening en risico van de klant.
12. Bruidsboeket & Zo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan de geleverde of gehuurde producten veroorzaakt door een gast, leverancier, of andere personen anders dan personeel van Bruidsboeket & Zo.
13. Bruidsboeket & Zo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (gehuurde) materialen en bloemwerk op de trouwlocatie.

Artikel 6 Betaling
1. De klant ontvangt na goedkeuring van de offerte een factuur van Bruidsboeket & Zo. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen vóór de huwelijksdatum of – indien anders schriftelijk overeengekomen – op de afgesproken leveringsdatum volledig te zijn voldaan op rekening van Bruidsboeket & Zo. Inkoop van materialen geschiedt in principe ná betaling van het factuurbedrag.
2. Indien deze termijn wordt overschreden, loopt de klant het risico dat het overeengekomen bruidswerk niet geleverd kan worden volgens de door Bruidsboeket & Zo gehanteerde kwaliteitsnormen en volgens de in de offerte omschreven bepalingen. Bruidsboeket & Zo behoudt zich het recht voor om bij verstrijken van de betalingstermijn eenzijdig de offerte in te trekken.

Artikel 7 Eigendom en Verhuur
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Bruidsboeket & Zo totdat deze volledig zijn betaald.
2. Afspraken over borg worden in overleg in de offerte opgenomen.
3. Voor het verhuren inspecteert Bruidsboeket & Zo de te verhuren artikelen om te garanderen zodat de klant de artikelen in goede staat ontvangt. Na retournering van de gehuurde artikelen dienen deze zich in dezelfde staat te bevinden als waarin het werd verhuurd. Retournering dient binnen 14 dagen te geschieden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. (enige) Schade aan of het ontbreken van (een van) de gehuurde artikelen zal worden verhaald op de huurder en van de borg in mindering worden gebracht. De huurder is onverminderd aansprakelijk voor schade die het bedrag van de ter zake betaalde borg te boven gaat.

Artikel 8 Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en aanverwante producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan of de kwaliteit van geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 1 uur na de aflevering of ontvangst van het bruidswerk telefonisch en/of per e-mail en onderbouwd aan Bruidsboeket & Zo te worden gemeld.
3. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
4. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid
1. De klant kan Bruidsboeket & Zo nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of
indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, schade aan kleding en/of immateriële schade.
2. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen - ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt- met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bruidsboeket & Zo en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin Bruidsboeket & Zo is gevestigd.

Artikel 10 Overig
1. Bruidsboeket & Zo respecteert de privacy van haar klanten en gaat derhalve zeer zorgvuldig om met klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.
2. Bruidsboeket & Zo behoudt zich het recht voor om foto's van producten te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
3. Bruidsboeket & Zo behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.
4. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Het moment is daar, de trouwceremonie, jullie ringen worden natuurlijk gebracht op een prachtig ringkussen. Helemaal in jullie stijl. De handgemaakte kussens zijn allemaal uniek net zoals het moment van het JA woord. Bekijk de mogelijkheden. Lees meer

 

 

Met een zijde bruidsboeket kan dat! En tegenwoordig zijn de kunstbloemen zo mooi dat ze niet van echt te onderscheiden zijn. En ga je trouwen in het buitenland en wil je je boeket in Nederland laten maken? Dan is een zijden bruidsboeket ook een heel erg goed idee. Lees meer


Er komen waarschijnlijk een heleboel vragen in je op. Moet ik een afspraak maken? Kan ik de bloemen laten bezorgen?  Wellicht kun je hier op de pagina direct jou antwoord vinden. De meest gestelde vragen van onze bruidsparen hebben we alvast voor je op een rijtje gezet. Lees meer